EMAS

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. nabízí pro organizace Ověřování Environmentálního prohlášení podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 – EMAS (EMAS III).

Co znamená zavedení EMS podle Programu EMAS?

 • Zavedený systém podle ISO 14001 tvoří ve skutečnosti podmnožinu požadavků EMAS. Pokud tedy organizace zavede EMS podle programu EMAS, vyhovuje současně i požadavkům normy ISO 14001.
 • Vydáním a zveřejněním environmentálního prohlášení organizace prokáže svou otevřenost k řešení významných environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních aspektů a cílené zlepšování environmentálních činností.
 • Organizace registrovaná v programu EMAS může používat logo EMAS, kterým informuje všechny zainteresované strany o účasti organizace v programu o environmentálním dopadu podnikových činností, výrobků a služeb, aktivní účasti všech zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování atd.
 • Pomáhá zlepšit image organizace a konkurenční pozici. Může vést ke zlepšení vztahů s orgány státní správy, preventivně eliminovat hrozbu sankčních postihů.
 • Díky provedeným ekologizačním opatřením organizace šetří náklady na suroviny a energie, platí méně za své emise a odpady, má výhodu v soutěžích o veřejné zakázky, snáze proniká na náročné trhy, atd.
Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

 • Dodávání výrobků či poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům
 • Možnost získání nových trhů / zákazníků / zakázek
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • Zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • Prokázání přístupu k životnímu prostředí a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k životnímu prostředí
 • Zprůhlednění dopadů na životní prostředí a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a havárií s nežádoucími dopady na životní prostředí, ale i na chod organizace
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí