OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP. Identifikace nebezpečí, které mají vliv na BOZP, jejich hodnocení jako rizik BOZP s určením významnosti a poté řízení těchto bezpečnostních rizik a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN OHSAS 18001 (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Specification). V praxi to znamená řízení organizace tak, aby byla minimalizována rizika BOZP. Přísnější požadavky právních a jiných předpisů a požadavky nejrůznějších zainteresovaných stran v oblasti BOZP jsou záležitosti, které musí management v rámci podnikatelských aktivit řešit.

Certifikace dle ČSN OHSAS 18001 (dle mezinárodní specifikace zaměřené na SM BOZP) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. ČSN OHSAS 18001 patří k normám s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.

Proč certifikovat dle OHSAS 18001

Certifikace SM BOZP je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnost k BOZP, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k BOZP jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN OHSAS 18001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN OHSAS 18001 je základem i pro některé certifikace oborové/profesní.

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_ohsas_CZ_plast-1