OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) umožňuje realizaci efektivního systému řízení se schopností minimalizace rizik BOZP. Identifikace nebezpečí, které mají vliv na BOZP, jejich hodnocení jako rizik BOZP s určením významnosti a poté řízení těchto bezpečnostních rizik a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN OHSAS 18001 (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Specification). V praxi to znamená řízení organizace tak, aby byla minimalizována rizika BOZP. Přísnější požadavky právních a jiných předpisů a požadavky nejrůznějších zainteresovaných stran v oblasti BOZP jsou záležitosti, které musí management v rámci podnikatelských aktivit řešit.

Certifikace dle ČSN OHSAS 18001 (dle mezinárodní specifikace zaměřené na SM BOZP) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. ČSN OHSAS 18001 patří k normám s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.

Proč certifikovat dle OHSAS 18001

Certifikace SM BOZP je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnost k BOZP, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k BOZP jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN OHSAS 18001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN OHSAS 18001 je základem i pro některé certifikace oborové/profesní.

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_ohsas_CZ_plast-1
 • Prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
 • Prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • Prokázání přístupu k BOZP a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k BOZP
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s incidenty v oblasti BOZP
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců
 • Včasné rozpoznání problémů ve vztahu k BOZP
 • Konkurenční výhody
 • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • Zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci
 • Minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny právních a jiných požadavků a předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).

Základní normy systému environmentálního managementu jsou rozčleněny na:

ČSN OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky

Dříve:
OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace

V OHSAS 18001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely.

OHSAS 18002 – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001

V OHSAS 18002 je uveden návod na zavádění OHSAS 18001.