ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení šetrného k životnímu prostředí. Identifikace environmentálních aspektů (činností), které mají dopad na životní prostředí, jejich hodnocení z hlediska významnosti a poté řízení a monitorování a neustálé zlepšování jsou klíčové požadavky normy ČSN EN ISO 14001.

V praxi to znamená řízení organizace tak, aby co nejméně organizace zatěžovala životní prostředí. Ochrana životního prostředí je jedním z hlavních úkolů dnešní doby a certifikace EMS je jednou z cest, jak k ochraně životního prostředí významně přispět.

Certifikace dle ČSN EN ISO 14001 (dle mezinárodní normy zaměřené na EMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO 14001 patří mezi normy s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.o.

Proč certifikovat dle ISO 14001

Certifikace EMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnosti k životnímu prostředí, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN EN ISO 14001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 14001 je základem i pro některé certifikace oborové/profesní.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_iso_14001_CZ_plast-1
 • Zajištění a vylepšení péče o životní prostředí
 • Prokázání přístupu k životnímu prostředí a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k životnímu prostředí
 • Zprůhlednění dopadů na životní prostředí a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a havárií s nežádoucími dopady na životní prostředí, ale i na chod organizace
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců
 • Včasné rozpoznání problémů ve vztahu k životnímu prostředí
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků
 • Konkurenční výhody
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se životního prostředí
 • Vybudovaní samoregulující systém reagující pružně na změny právních a jiných požadavků a předpisů i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.).
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením a šetřením materiálových a energetických vstupů

Základní normy systému environmentálního managementu jsou rozčleněny na:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

V ČSN EN ISO 14001 jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

Využívá se při certifikaci k nezávislému posouzení schopnosti organizace vytvořit a udržovat postupy k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků, které mohou řídit a na který mohou podle očekávání mít určitý vliv, plnění právních a jiných požadavků, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu.

ČSN EN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu – Všeobecné směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám

V ČSN ISO 14004 je uveden návod na širší rozsah systému environmentálního managementu, než poskytuje ČSN EN ISO 14001. Je soustředěna zejména na neustálé zlepšování výkonnosti a efektivnosti celé organizace.