ISO/IEC 27001

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information security management systems – specification with guidance for use) umožňuje realizaci efektivního systému řízení orientovaného i na ochranu informačních aktiv. Systém managementu bezpečnosti informací je uplatňován za účelem, aby byla organizace schopna vyhodnocovat rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídící mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem tak je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo aby nedošlo k jejich ztrátě.

Současné moderní podnikání je závislé na informačních technologiích a systémech. Znamená to kromě podpory podnikání i skutečnost, že jsou organizace zranitelnější ohrožením své bezpečnosti. Informace jsou aktiva, která jako jiná významná obchodní aktiva mají pro organizaci svou hodnotu a musí být vhodným způsobem chráněna. Identifikací a klasifikací aktiv a vyhodnocováním jejich ohrožení a zranitelnosti si může každá organizace vybrat způsoby řízení takovýchto rizik, aby byla zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Přitom se jedná o informace příslušných zainteresovaných stran jako např. informace vlastní, klientely, odběratelů, dodavatelů, ale i akcionářů, úředních orgánů, ap.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 (dle mezinárodní normy zaměřené na ISMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN ISO/IEC 27001 patří mezi normy s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.Certifikace ISMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnosti k bezpečnosti informací, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k bezpečnosti informací jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích a zvyšují důvěryhodnost organizace. Plnění požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001 je základem i pro některé další certifikace systému managementu nebo i pro některé certifikace oborové/profesní.
Zabezpečení informací a norma ČSN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Stejně tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Náročnými částmi systému ISMS jsou např. analýza hodnoty vlastního majetku v oblasti IT, analýza rizik ve vztahu k informacím, management informačních rizik, prohlášení o zajištění informací a dalších postupů.

Miroslav Voldřich

Miroslav Voldřich

Manažer produktu

system_27001_plast-1
 • Zabezpečení informací je integrální částí celého systému řízení organizace
 • Hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízením režimu
 • Spolehlivost systému podporují systémy zálohování
 • Zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků
 • Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů
 • Zajištění a vylepšení péče o důvěrnost, integritu a dostupnost informací
 • Prokázání přístupu k managementu bezpečnosti informací a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti k ISMS
 • Zprůhlednění důsledků incidentů a jejich snížení, odhalování rizik, neshod a incidentů s nežádoucími dopady na důvěrnost, integritu a dostupnost informací a tím i na chod organizace
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s únikem informací
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců
 • Včasné rozpoznání incidentů
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků
 • Konkurenční výhody
 • Nástroj řízení, vhodné využívání zdrojů, úspora nákladů důsledným řízením

Základní normy systému environmentálního managementu jsou rozčleněny na:ČSN OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky Dříve: OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace V OHSAS 18001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely.
OHSAS 18002 – Směrnice pro zavádění OHSAS 18001 V OHSAS 18002 je uveden návod na zavádění OHSAS 18001.