ISO/IEC 27001

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS – Information security management systems – specification with guidance for use) umožňuje realizaci efektivního systému řízení orientovaného i na ochranu informačních aktiv. Systém managementu bezpečnosti informací je uplatňován za účelem, aby byla organizace schopna vyhodnocovat rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídící mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem tak je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo aby nedošlo k jejich ztrátě.

Současné moderní podnikání je závislé na informačních technologiích a systémech. Znamená to kromě podpory podnikání i skutečnost, že jsou organizace zranitelnější ohrožením své bezpečnosti. Informace jsou aktiva, která jako jiná významná obchodní aktiva mají pro organizaci svou hodnotu a musí být vhodným způsobem chráněna. Identifikací a klasifikací aktiv a vyhodnocováním jejich ohrožení a zranitelnosti si může každá organizace vybrat způsoby řízení takovýchto rizik, aby byla zachována důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Přitom se jedná o informace příslušných zainteresovaných stran jako např. informace vlastní, klientely, odběratelů, dodavatelů, ale i akcionářů, úředních orgánů, ap.

Certifikace dle ČSN EN ISO/IEC 27001 (dle mezinárodní normy zaměřené na ISMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO/IEC 27001 patří mezi normy s důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.Certifikace ISMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého vlastníci a management certifikované organizace potvrzují svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímají odpovědnosti k bezpečnosti informací, ale i deklarují naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu k bezpečnosti informací jsou součástí podnikání.

Certifikace dle ČSN EN ISO/IEC 27001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích a zvyšují důvěryhodnost organizace. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 27001 je základem i pro některé další certifikace systému managementu nebo i pro některé certifikace oborové/profesní.
Zabezpečení informací a norma ČSN EN ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Stejně tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Náročnými částmi systému ISMS jsou např. analýza hodnoty vlastního majetku v oblasti IT, analýza rizik ve vztahu k informacím, management informačních rizik, prohlášení o zajištění informací a dalších postupů.

Ing. Lenka Mariánková

Ing. Lenka Mariánková

Manažer produktu

system_27001_plast-1