ISO 9001

Systém managementu kvality (QMS) umožňuje realizaci efektivního systému řízení. Uplatňování QMS je založeno na následujících principech řízení:

 • Zaměření na zákazníka
 • Vůdcovství
 • Zapojení osob
 • Procesní přístup
 • Zlepšování
 • Rozhodování na základě faktů
 • Management vztahů

Pokud jsou tyto principy osvojeny, mohou výrazně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 (dle mezinárodní normy zaměřené na QMS) je aplikovatelná v jakékoliv organizaci a to ve všech oblastech výroby nebo poskytovaných služeb. Norma ČSN EN ISO 9001 je normous důslednou procesní orientací a aplikací Demingova principu „PDCA“.

Certifikace QMS je objektivním důkazem, prostřednictvím kterého management certifikované organizace potvrzuje svým vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám nejen, že vnímá odpovědnost za kvalitu, ale i deklaruje naplňování svého závazku, že uplatňované zásady v chování a v přístupu ke kvalitě jsou součástí podnikání. Přitom se jedná o kvalitu nejen dodávaných výrobků či poskytovaných služeb, ale i o kvalitu na všech organizačních úrovních a o kvalitu hodnocenou prostřednictvím efektivnosti činností, procesů a celého systému. Nedílnou součástí a předpokladem pro dosahování stanovených cílů je pak i úroveň personálních zdrojů, vybavení a infrastruktury.

Certifikace dle ČSN EN ISO 9001 je v současné době již nezbytností v mnoha oblastech podnikání. Certifikáty jsou vyžadovány v obchodních vztazích, v rámci výběrových řízení nejen v dodavatelských řetězcích. Plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001 je základem i pro některé další certifikace managementu podle systémových norem nebo je základem i pro certifikace oborové/profesní.

Komplexní nabídku systémů řízení naleznete zde.

Petra Berková

Petra Berková

Manažer produktu

riz_iso_9001_CZ_plast
 • Dodávání výrobků či poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům
 • Možnost získání nových trhů / zákazníků / zakázek
 • Možnost účastnit se nabídkových řízení
 • Možnost účastnit se výběrových řízení
 • Efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů
 • Garance stálosti výrobního procesu či procesu poskytování služeb a tím i stabilní a vysokou kvalitu dodávaných výrobků či poskytovaných služeb zákazníkům
 • Prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu jakosti třetí nezávislou stranou
 • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • Nástroj řízení, vhodný využívání zdrojů, optimalizace nákladů – redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • Vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, požadavků závazných předpisů a dalších předpisů i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)
 • Kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích EU
 • Zajištění a vylepšení povědomí o kvalitě
 • Prokázání přístupu ke kvalitě a to i v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností, státními i soukromými institucemi a dalšími zainteresovanými stranami
 • Uvědomování si vlastní odpovědnosti za kvalitu
 • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
 • Úspora na pokutách a jiných sankcích, spojených s dodáváním výrobků na trh či spojených s poskytovanými službami
 • Profil / Image / Firemní kultura organizace
 • Motivace zaměstnanců
 • Včasné rozpoznání problémů ve vztahu ke kvalitě
 • Více záruk o plnění právních a jiných požadavků
 • Konkurenční výhody